iPlex Facebook Polska

Co to jest globalny rozwój?


Idea rozwoju globalnego związana jest z ukształtowanym po II wojnie światowej podziałem globu na kraje bogatej Północy i kraje biednego Południa.

Drugą grupą państw są tzw. kraje Trzeciego Świata (tzw. kraje rozwijające się), o niskim poziomie PKB, niskim poziomie oświaty, nauki i opieki zdrowotnej. Termin Trzeci Świat rozumiany jest także jako grupa ubogich państw niezachodnich, o tradycji postkolonialnej, m.in. krajów afrykańskich, azjatyckich i krajów Ameryki Łacińskiej. To właśnie członkowie tej grupy potrzebują pomocy rozwojowej, która ma przyczynić się do poprawy standardów cywilizacyjnych i poprawić byt ludności.


Pomoc rozwojowa jest czymś więcej niż pomocą humanitarną. Pomoc humanitarna to przede wszystkim ratowanie i ochrona życia w czasie klęsk i katastrof spowodowanych warunkami naturalnymi lub wywołanych działalnością człowieka.
Natomiast pomoc rozwojowa zwana także współpracą na rzecz rozwoju przybiera postać programów współpracy rozwojowej przeznaczonych dla najbiedniejszych krajów, które wdrażają państwa bogatej Północy (kraje rozwinięte). Wsparcie obejmuje wszelką aktywność realizowaną poprzez przekazywanie zarówno materialnych jak i niematerialnych zasobów. Przedsięwzięcia te mogą mieć zatem charakter polityczny, gospodarczy i instytucjonalny.


Pomoc rozwojowa stanowi odpowiedź ze strony krajów rozwiniętych na problem ubóstwa, z którym w XXI wieku boryka się wiele krajów. Kraje biedne nie są w stanie rozwijać się wyłącznie własnymi siłami, dlatego korzystają z pomocy innych państw i instytucji międzynarodowych. Przezwyciężenie globalnej luki rozwojowej stanowi wyzwanie dzisiejszych czasów. Problemy głodu i ubóstwa wymagają z jednej strony rozwiązań ogólnoświatowych, z drugiej zaś konieczne jest zaangażowanie każdego państwa z osobna.
Oficjalną Pomoc Rozwojową (Official Development Assistance, ODA) stanowią darowizny i pożyczki udzielane krajom rozwijającym się przez oficjalne instytucje rządowe państw–dawców lub organizacje międzynarodowe mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w tych krajach. Pożyczki są kwalifikowane jako Oficjalna Pomoc Rozwojowa tylko wtedy, gdy zawierają element darowizny w wysokości przynajmniej 25% wartości pomocy.

[Cytat pochodzi ze strony: http://www.polskapomoc.gov.pl]

 

Z uwagi na krytyczne spojrzenie na pomoc niesioną dla krajów biednego Południa takich jak marnotrawstwo środków pomocowych, zostały opracowane podstawy partnerstwa na rzecz rozwoju między krajami rozwijającymi się a wysoko rozwiniętymi.

Kluczowy element stanowią tutaj Milenijne Cele Rozwoju (Milenium Development Goals - MDGs), które zostały przyjęte w 2000 roku przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych.


Deklaracja Milenijna to osiem priorytetów, których termin realizacji to rok 2015. Celami tymi są:
1. redukcja ubóstwa i głodu
2. zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym
3. równy statut kobiet i mężczyzn
4. ograniczenie umieralności dzieci
5. poprawa opieki zdrowotnej nad matkami
6. ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS , malarii i innych chorób
7. ochrona środowiska naturalnego
8. globalne porozumienie między krajami biednymi i bogatymi na rzecz rozwoju.

 

Problemy globalne z jakimi borykają się najbiedniejsze państwa świata mają głębokie poparcie ze strony pozostałych państw.
 

Polska zalicza się do grona dawców pomocy rozwojowej i podejmuje aktywne działania na rzecz rozwoju biednych państw, poprzez realizację wielu projektów służących realizacji MDG. Za pośrednictwem Unii Europejskiej nasz kraj przyczynia się do redukcji długów krajów najbiedniejszych i niesienia pomocy finansowej. Poza tym wiele z przeprowadzonych projektów to działania bilateralne w zakresie edukacji, zdrowia, i ochrony środowiska.

Aby dowiedzieć się więcej o polskich działaniach na rzecz poprawy życia mieszkańców w krajach rozwijających się polecamy stronę polskiej pomocy

 

Festiwal HumanDOC prezentuje filmy o tematyce globalnego rozwoju i współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w 2012 roku z programu polskiej współpracy rozwojowej.

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 roku.